Infoquête tool bewonersparticipatie

Een grote uitdaging voor Nederland is de overgang naar een duurzame samenleving: geen aardgas uit Groningen (verhinderen aardbevingen), minder uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (stoppen klimaatverandering), en de groei van elektriciteit in de samenleving. Deze energietransitie zal niet op alle plekken in Nederland op dezelfde manier ingevuld worden. Energiecoöperaties verkennen daarom de mogelijkheden die zij hebben in hun eigen gebied.
Time
30 minuten
Complexity
Target group
Professionals en burgers in energietransitie

Achtergrond

Binnen EnTranCe (expertisecentrum van de Hanzehogeschool Groningen) werkt het Lectoraat Life Science & Renewable Energy onder leiding van dr. Ir. Jan Peter Nap aan een groot project over de efficiëntere benutting van nu nog moeilijk te verwerken biomassa. De technologische mogelijkheden op dit gebied ontwikkelen zich snel en het is dan ook goed voorstelbaar dat groen gas in de nabije toekomst ook interessant kan worden voor energiecoöperaties.

De ervaring leert dat het hiervoor ook belangrijk is om  al in een vroegtijdig stadium informatie te delen met bewoners en om als energiecoöperatie een goed beeld te hebben van het draagvlak voor deze technologie. Daarom ontwikkelen de onderzoekers dr. ir. Annet Jantien Smit en dr. Mathilde van Dijk een infoquête die bruikbaar is voor energiecoöperaties en gemeenten om zelf het draagvlak in beeld te krijgen.

Infoquête

U weet misschien hoe vervelend het kan zijn om een enquête in te vullen zonder dat u goed kunt zien waar het onderzoek voor bedoeld is of de relevante informatie bij vragen te krijgen. Een infoquête is dan ook iets anders dan een standaard vragenlijst. In een infoquête krijgt een bewoner toegankelijke informatie en objectieve uitleg over de voor- en nadelen van een keuze. Bij het lezen van de informatie worden vragen gesteld over de gelezen tekst en zijn of haar mening over het onderwerp.

Uitleg tool

Hier vindt u een voorbeeld van de infoquête als tool voor uw organisatie of project. U kunt deze invullen om een idee te krijgen van de mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben, neem contact op met Mathilde van Dijk (m.h.van.dijk@pl.hanze.nl). We horen het ook graag wanneer u wilt praten over een aangepaste versie.

We bieden:

-    Een infoquête* over groen gas. 
-    Een rapport met de uitkomsten van de infoquête. 
-    Verslag van het gehele onderzoek met tips voor toekomstige communicatie over groen gas.

We vragen:

-    Uw inzet om de infoquête door zo veel mogelijk mensen in het door u bepaalde gebied onder de aandacht te brengen. 
-    Uw evaluatie van de infoquête (gesprek met twee personen die actief zijn in de energiecoöperatie en hun mening willen delen). Deze evaluatie is deel van ons onderzoek.

 

* Een infoquête maakt gebruik van informatie bij het verzamelen van publieke opinies. De informatie wordt niet gepresenteerd als expliciet negatief of positief. Er wordt gekeken naar eigenschappen (of gevolgen) van een keuze en per gevolg wordt informatie verschaft. De veronderstelling die onder iedere infoquête ligt is dat er een complexe keuze is waarbij het belangrijk is om de mening van belanghebbende op te halen en informatie te geven. Een infoquête is geen marketingmiddel dat mensen stuurt naar één keuze of gedragsverandering.