Opleidingen

Training Waterstof & Veiligheid (EnTranCe)

Cursus Waterstof en Veiligheid : theorie en praktijk in 1 dag

De Groene Waterstof Booster organiseert op 29 april 2021 voor de tweede keer de training Waterstof en Veiligheid.

De training is bedoeld voor geïnteresseerden in de basiskennis over waterstof binnen het innovatief MKB, gemeente/overheden of (docenten uit) middelbaar beroeps- en hoger onderwijs in Noord-Nederland.

Een eendaagse training die we bij voorkeur live uitvoeren op EnTranCe.
Als dat toch nog niet mogelijk is wordt de training on line georganiseerd, net als de eerste keer eind oktober 2020.

Het betreft een eendaagse cursus met in de ochtend theorie en aansluitend praktijkdemonstraties.

Onderwerpen die tijdens de training behandeld worden zijn onder andere: “Wat is waterstof”, “waar wordt het voor gebruikt”, “Vergelijking waterstof met aardgas”, en “hoe zit het met veiligheid en waterstof”. De docenten komen van NV Nederlandse Gasunie en de Hanzehogeschool. De experimenten worden gedemonstreerd door KIWA.

Je kunt je vanaf nu aanmelden via de website van De Groene Waterstof Booster.

De deelnemers die al op de wachtlijst van vorig jaar stonden hebben voorrang.

Kosten: indien live 100 Euro pp, indien online 70 Euro pp.

Bij vragen neem contact op met groenewaterstofbooster@org.hanze.nl o.v.v. 'Training Waterstof & Veiligheid'.

Opleidingsaanbod

Energy Delta Institute

Energy Delta Institute is the world’s leading energy business school: your gateway to outstanding education combining solid theoretical grounding with high practical use. We offer a unique range of programmes that cover all parts of the energy value chain and all aspects of the great energy transition.

Meer informatie vind je hier.

Universiteit van het Noorden

Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, NHL Stenden Hogeschool en de RUG - verenigd in de #UniversiteitvanhetNoorden - willen met financiële ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid de komende 10 jaar een aantal doelen bereiken. We richten ons op drie thema's: energietransitie met het accent op waterstof / groene chemie, public health en digitalisering.

Meer informatie vind je hier.

Energy College

Het onderwijsaanbod van Energy College (i.s.m. Hanzehogeschool en HAN)

Deze pagina is nog in ontwikkeling!

Samen naar duurzaam vakmanschap in energieketen en toepassing

Waterstofconcepten en toepassingen in een waterstofeconomie ontwikkelen zich sterk in de regio, maar worden in het onderwijs nog niet structureel toegepast. De verbindingen met de partners en innovatie-consortia (zoals HYDROGREENN bieden de mogelijkheid om hierin mee te ontwikkelen.

In dat kader van het RIF GAS 2.0 project (2018-2022) werken de 7 MBO opleidingen in Noord-Nederland samen met overheid en bedrijfsleven om in te spelen op de vraag naar in de nieuwe technologie ontwikkelde medewerker. Voor de waterstoftechnologie met betrekkning tot de energieketen (van opwekking naar toepassing) en de toepassing in mobiliteit, industrie, gebouwde omgeving.
De doelstelling van het onderwijsplan waterstoftechnologie bestaat uit:

  1. Het ontwikkelen van een les/praktijk/experimenteer omgeving rondom de energietransitie en toepassingen van waterstoftechnologie
  2. Het ontwikkelen de bijbehorende learning community met de pijlers Voorwaardelijk Leren, Ervaringsleren en Innoverend Leren.

Inleiding

De vraag om onderwijs te ontwikkelen rondom waterstoftechnologie is een beweging van buiten naar binnen: de productinnovaties, de economische waarde en de maatschappelijke ontwikkeling verbonden met de energietransitie. In de ontwikkeling van de waterstoftechnologie zijn de producten verdeeld over de thema’s Mobiliteit, Gebouwde omgeving,  Energieketen en Industrie.

Werkwijze

De samengestelde werkwijze (gestart in 2018) bestaat uit achtereenvolgens: 1. Analyse en plan, 2. Ontwikkelen en realiseren en 3. Borging en opschaling.

Ontwerp onderwijs en samenwerking

Het onderwijs kan op diverse wijzen worden aangeboden afhankelijk van het gangbare onderwijsmodel en het te ontwikkelen onderwijsmodel. Volgens de theorie van de Learning Communities zijn er drie pijlers: Voorwaardelijk Leren, Ervaringsleren en Innoverend leren. De leeropbrengst en Opbrengst voor Leven Lang Ontwikkelen wordt gerealiseerd door slim samen te werken. Tussen opleidingen maar ook in samenwerking met partners.

Het ontwerp van het onderwijs gaat uit van modulair onderwijs bestaande uit één basismodule, specialisaties en de certificering voor het werken aan de toepassingen in de praktijk.

Afb4.jpg Het ontwerp van het onderwijs

Vooruitlopend op de flexibilisering van leerroutes worden keuzedelen ontwikkeld in het kwaliteitskader van het MBO.  Hiermee wordt het tevens mogelijk om vanuit Leven Lang Ontwikkelen andere doelgroepen te bedienen. Het (basis)keuzedeel Waterstoftechnologie K1049 is in 2019 ontwikkeld en wordt landelijk opgeschaald. Het ontwikkelverzoek voor het keuzedeel Waterstoftechnologie in de mobiliteit  K1152 is in november 2019 gevalideerd en wordt gerealiseerd in een landelijke learning community.  De keuzedelen Waterstoftechnologie in de Gebouwde omgeving, en Waterstoftechnologie in de Industrie zijn ook al in ontwikkeling. Waterstoftechnologie in de Energieketen zal hopelijk spoedig volgen.
Alle modules maken gebruik van een gedeelde (online) basis van mensen, middelen, kennis en faciliteiten. De learning community is actief en per thema is er een kernteam.

De keuzedelen zijn een basis voor nieuwe ontwikkelingen zoals de online modules ter kennismaking met de waterstoftechnologie in het platform Ozone alsmede vraaggestuurd opleidingen en trainingen voor om- en bijscholing van praktijkprofessionals.

In het ontwerp voor het samenwerken verbinden we Onderwijs, Kennisplatform, Practicum faciliteiten en R&D faciliteiten met een heldere verdeling van de verantwoordelijkheden alsmede het delen van de kennis en het verbinden van de typen opleidingen voor diverse beroepsprofielen vanuit (MBO-AD-HBO-WO). Het gaat om co-creatie en doorlopende ontwikkeling in een inmiddels operationeel raamwerk.
De samenwerking met HBO en EnTranCe is gerealiseerd in de Groene Waterstof Booster alsmede de landelijke samenwerking in het kader van klimaatakkoord in de Uitdaging.

Afb1.jpg Het ontwerp voor het samenwerken

Plan

Het tijdspad voor de ontwikkeling volgt dat van het visiedocument ‘de groene waterstofeconomie’ van het Noordelijke Innovation Board.  Het laat zien dat nu starten de kans biedt om daarin mee te groeien. Het tijdspad voor de definitie en ontwikkeling van de keuzedelen. In hoofdlijn betekent dit dat in 2021 alle keuzedelen in de pilotfase zijn en verder. Daarnaast zijn inmiddels  kwalificatiedossiers vastgesteld waar het uitontwikkelde materiaal uit de keuzedelen kan worden opgenomen.

Afb3.jpg Plan Groene Waterstof Economie en ontwikkeling onderwijs

Doelstelling voor 2021

De ontwikkeling van het netwerk en Onderwijs, Kennisplatform, Practicum faciliteiten en R&D faciliteiten lopen gelijk op. Inmiddels bestaan het (online)netwerk uit 15 ROC’s en meerdere HBO instellingen. Daarnaast ontwikkelt zich een samenwerking in netwerk van hot spots en toepassingen in de praktijk. Bij de hotspots worden systemen gerealiseerd die representatief zijn voor werkprocessen in de grotere systemen en (veilig) toepasbaar zijn in het onderwijs. Voorbeelden zijn waterstofboten, lichte elektrische waterstofvoertuigen en diverse toepassingen van de energie infrastructuur voor de industrie, energieketen en gebouwde omgeving. De samenwerking tussen opleidingen, studenten en praktijk borgt hierbij ook de toepasbaarheid van na en bijscholing in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

In de publicatie ‘hydrogen competences’ die door MBO-HBO-WO en andere opleiders in Noord Nederland in 2020 is ontwikkeld in het kader van het werkpakket competentie van de Groene Waterstof Booster wordt voorzien in verbinden en delen om vraag gestuurd opleidingen te ontwikkelen en aan te bieden. Dit is weergegeven in de visualisatie rechts.

Door de inmiddels nationale samenwerking tussen MBO-HBO-WO komen hierin, net als in de beroepspraktijk, de competentiegebieden onderzoek, ontwikkeling, realisatie, installatie, monitoring, onderhoud, diagnosestelling en reparatie samen.

Met steun van de NWBA (Nederlandse Waterstof en Brandstofcellen Associatie) en met gebruikmaking van de resultaten van het WVIP (Waterstof Veiligheid Innovatie Platform) stellen we de norm voor de opleiding van gecertificeerde professionals voor het werken aan waterstofinstallaties en hoog voltage systemen. Deze certificaten samen met praktijkcertificaten aangeboden aansluitend op de keuzedelen Mobiliteit, Industrie, Gebouwde Omgeving en Energieketen.

Dit is weergegeven in de figuur gelaagdheid van de modules. Belangrijk is dat er vanuit de landelijke standaard ook spinn offs kunnen ontstaan zoals de online modules in Ozone-leeromgeving van van A+O Metalektro en in cursussen die bedrijfs en branche specifiek worden aangeboden in het kader van Leven Lang Ontwikkelen.

In de ontwikkeling  komen zo de belangen samen van studenten&scholieren, docenten en praktijkprofessionals in de uitvoering alsmede onderzoek, ontwikkeling en normering. Het raamwerk het opleiden biedt de mogelijkheid om door middel van co-creatie te werken aan dezelfde de doelen.

Hiermee hopen we in de loop van 2021 het raamwerk van de modules, trainingen en cursussen gereed te hebben zodat hierin opgeschaald kan worden in de werving van studenten, het opleiden van studenten en de om- en bijscholing van professionals.

Afb2.jpg Visualisatie van proces waterstofeducatie in de white paper 'hydrogen competences'

Links

Roeland Hogt

Roeland Hogt is projectcoördinator Waterstoftechnologie in het MBO (Noorderpoort) en werkpakketleider Onderwijsontwikkeling/Ontwikkelen van competenties binnen de Groene Waterstof Booster.